sierpnia 08, 2014

Regulamin Konkursu "Po Treningu"

REGULAMIN KONKURSU
"PO TRENINGU"


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, prowadzonego pod nazwą „Po Treningu” (dalej zwanym „Konkursem”) jest Blondynkagotuje.blogspot.com.
2. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki Uczestnictwa, które Uczestnik bezwarunkowo akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

3. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na przetwarzanie przez Organizatora i Spółkę danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób powyżej 15 roku życia, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała właścicielka bloga Blondynkagotuje.blogspot.com


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych przez Organizatora lub Firmę Sponsorującą nagrodę, inne osoby, które brały udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. Uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) może zostać każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia lub powyżej 15 roku życia, za zgodą rodziców lub pełnoprawnych opiekunów.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie aktywnego Profilu w Serwisie Facebook lub Gogle+, udostępnienie postu konkursowego na swoim profilu na portalu Facebook lub Gogle+ oraz wykonanie Zadania konkursowego zgodnego z § 3 .
5. Z udziału w konkursie wykluczone są:
a)osoby, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami,
b)osoby, które biorą udział w Konkursie posługując się Profilem, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawidłowe imię i/lub nazwisko danej osoby,
c)osoby prowadzące działania, co do których Organizator poweźmie uzasadnione przypuszczenie, że prowadzą one do próby obejścia Regulaminu, ingerują w mechanizm konkursu lub inny sposób dążą do złamania zasad przeprowadzenia Konkursu,
d)osoby prowadzące działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora i Spółki lub godzące w ich wizerunek.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs trwa od 08 sierpnia 2014 do 15 sierpnia 2014 do godziny 23:59.
2. Harmonogram realizacji konkursu:
a)zgłaszanie zadania konkursowego – od 08 sierpnia 2014 do 15 sierpnia 2014 do godziny 23:59,
b)ogłoszenie wyników konkursu:
a nagroda główna: 18 sierpnia 2014 roku

a)wysyłka nagród nastąpi:
a) nagroda Blender Mix&Go Kitchen Russell Hobbs do 31 sierpnia 2014 roku

3.Zadanie konkursowe polega na:
4.a. zrobieniu zdjęcia przedstawiającego orzeźwiający koktajl po treningu, który można wykona przy pomocy blendera,
5. dołączenie do zdjęcia opisu wykonania
6.zwanego dalej „Pracą konkursową”.
4. Uczestnik powinien zamieścić Pracę konkursową wgrywając ją z dysku komputera wysyłając na adres e-mail fallenangel172@interia.eu
5. Data zamieszczenia Pracy konkursowej przez Uczestnika jest jednocześnie datą przystąpienia do Konkursu.
6. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz błędy spowodowane działaniem Serwisu.

7. Przystępując do Konkursu uczestnik deklaruje posiadanie wszelki praw autorskich do Pracy konkursowej.

8. Uczestnik może zgłosić tylko dwie Prace konkursowe.

9. Zgłoszone prace konkursowe poddane ocenie właścicielki bloga Blondynkagotuje.blogspot.com§ 4. NAGRODY

1.Organizator konkursu przewiduje wyłonienie jednego zwycięzcy.

1.Nagroda:

BLENDER MIX&GO KITCHEN Russell Hobbs


3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na Nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim przypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu uczestnikowi, który spełnia kryteria wskazane w § 2.

5. Organizator nie odpowiada za wady fizyczne Nagród, które powstać mogą podczas przesyłki.

6. Jednemu Uczestnikowi konkursu może być przyznana wyłącznie jedna nagroda.§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

1. O tym, które Prace Konkursowe zostaną nagrodzone decyduje Organizator konkursu na podstawie : najbardziej orzeźwiający, interesujący koktajl.
a) Nagroda główna będzie przyznana na podstawie decyzji Organizatora konkursu, którego Praca konkursowa zostanie opublikowana w poście konkursowym ogłaszającym zwycięzce konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku podejrzenia o działanie wbrew zasadom Fair Play (czystej gry).  

4. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w poście konkursowym opublikowanym 18 sierpnia.

5. Autor nagrodzonej Pracy konkursowej zobowiązany jest odesłać odpowiedzi na informację o przyznaniu nagrody opublikowaną przez Organizatora i przesłać dane niezbędne (dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail) do wysyłki nagrody poprzez wiadomość prywatną w Serwisie lub drogą mailową. Odpowiedź ta powinna zostać udzielona nie później niż do 25 sierpnia 2014 roku.

6. Pod warunkiem przesłania prawidłowej i kompletnej wiadomości wskazanej w ust. 6 wszystkie Nagroda określona w § 4 ust. 2 zostanie wysłana do zwycięzcy w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania danych adresowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za tę usługę, w tym w szczególności za nie doręczenie, opóźnienie w doręczeniu, zniszczenie lub uszkodzenie Nagrody.

7. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom na koszt Organizatora, pod warunkiem, że adres wysyłki znajdować się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. W przypadku nie przesłania przez uczestnika Konkursu informacji, o której mowa w ust. 6
w zaznaczonym terminie, uczestnik ten traci prawo do Nagrody. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku braku możliwości doręczenia Nagrody przez kuriera z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, którego zadanie zostało pozytywnie ocenione przez Organizatora.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniu, w szczególności za zmianę danych osobowych utrudniającą odszukanie uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z procesu przyznawania Nagród. Organizator nie ma obowiązku informowania uczestników o wykluczeniu z Konkursu.


§ 6. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe nie będą przechowywane po zakończeniu konkursu.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednorazowo do celów programowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr. 133 poz. 883).

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad Konkursu, a także wydłużenia lub skrócenia okresu jego trwania. Informacja o zmianach będzie publikowana na Stronie Konkursowej. Zmiana w Regulaminie nie będzie skutkowała pogorszeniem sytuacji uczestnika.

6. Nagrody nie są ustanawiane, przyznawane ani wręczane w zamian za nadużycie jakichkolwiek uprawnień lub niedopełnienie jakichkolwiek obowiązków ciążących na Uczestnikach ani na osobach upoważnionych do odbioru nagród w imieniu Uczestników.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Cześć, jestem Blondynka.

Jeśli chcesz coś napisać, wymienić myśli, porozmawiać to jest odpowiednie miejsce, w którym dbam o to abyś czuł się bezpiecznie i dobrze.

Jeśli masz zły dzień i i potrzebujesz tu wyładować swoje negatywne emocje - osobiście zaprowadzę Cię do wyjścia, Nie wyprowadzisz mnie z równowagi, więc albo się uśmiechnij albo idź dalej.

Nie rób proszę z tego miejsca tablicy reklamowej, nie bawię się w lajk za lajk itd, nie lubię spamu.

W komentarzach możesz również umieścić zdjęcia dań wykonanych z Blondynkowych przepisów, jeśli chcesz abym wkleiła je do albumu na fan page`u bloga na FB, napisz od razu, że wyrażasz zgodę na ich umieszczenie we wspomnianym albumie.

Nie bój się pytać, zawsze odpowiem i postaram się pomóc.

Czuj się tu dobrze. Życzę Ci aby Twój Dzień był zawsze pełny pozytywnych zdarzeń! Buziaki!

Drukuj

Copyright © 2016 Blondynka Gotuje , Blogger